Vedtekter


 1. EIERFORHOLD

Go`ungen Familiebarnehage (her etter forkortet til GF) er et enkeltmannsforetak som eies og drives av Hege Lajorde Helgheim

 1. FORMÅL

GF drives etter bestemmelsene i Lov om barnehager § 1. GF har som hovedmål å fungere så nært opp til et vanlig harmonisk hjem som mulig og gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter.

 1. BEMANNING

Eier Hege Lajorde Helgheim vil være tilsatt i 100% stilling som assistent. Pedagogisk leder vil bli tilsatt ih.t barnehagens størrelse.

Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av en ansatt samt en foreldrerepresentant.

 1. ÅPNINGSTIDER/ FERIER

GF holder åpent fra kl 07.00 til kl. 16.30 i ukens fem første dager. Barna skal til vanlig være i barnehagen innen kl. 10.00 hvis ikke annet er avtalt. Etter dette klokkeslettet kan barnehagens personale og barn være ute på turer eller utflukter.

GF er feriestengt i hele juli mnd. Juleferie og påskeferien følger skoleruten.

Barnehagen har tre planleggingsdager og to dager til eiers bruk. Eier fastsetter disse dagene og barnehagen holder da stengt. Tidspunkt for planleggingsdagene blir kunngjort ved eget skriv/ oppslag.

 1. BARNEHAGENS LOKALER

Barnehagens lokaler i boligens kjelleretasje er godkjent av Skole og Barnehageseksjonen i Øvre Eiker kommune og forutsetter at barna skal oppholde seg ute eller bruke lokalene i første etasje deler av dagen. Med dette menes at mer enn 1/3 del av totaltiden de tilbringer i barnehagen daglig skal være utenfor kjellerlokalene.

 1. INTERNKONTROLL

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem i henhold til forskrift om "Miljørettet helsevern i skoler og barnehager". Permen oppbevares på kontoret og kan være tilgjengelig på forespørsel.

 1. OPPTAK/ OPPSIGELSE/ FORELDREBETALING

Eier foretar opptak i h.h.t regler i Lov om barnehager og i samarbeid med kommunens søkerliste. Barnehagen har løpende opptak.

Oppsigelsestiden er gjensidig med 1 mnd. Oppsigelsesfrist fra den 1. i påfølgende måned. Perioden 01.05- 01.08 kan ikke brukes som oppsigelsestid. Skal barnet slutte for eksempel 1.august, må oppsigelsen foreligge før 1. mai. Når foreldre har akseptert en plass skal det betales et depositum tilsvarende en mnd betaling innen en uke, ellers blir plassen tilbudt en annen søker. Depositumet går inn som betaling for den siste mnd barnet er i barnehagen.

Barnehagen tilbyr plass til barn i alderen 0 - 3 år, bosatt i Øvre Eiker kommune.

Barn som får tildelt plass i barnehagen vil ved fylte 3 år, bli prioritert ved opptak til overflytting til kommunale barnehager.

Foreldrebetalingen fastsettes av eier, men vil til enhver tid ligge på et kommunalt nivå og betales forskuddsvis den 1. i hver mnd.

Det er 11 innbetalinger i året da juli mnd er betalingsfri. Ved manglende betaling blir depositumet benyttet og barnet blir da utestengt fra barnehagen ved månedens slutt.

Opptakskriterier

 • Barn med nedsatt funksjonsevne vil bli prioritert, jmf Lov om barnehager § 13.
 • Barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern prioriteres i henhold til: Lov om barnevernstjenester§4-4, 4-12
 • Søsken vil bli prioritert. Barnehagen tilbyr søskenmoderasjon på samme vilkår som kommunen
 • Barn fra andre kommuner
 • Dersom to søkere stiller likt vil det bli foretatt loddtrekning.

8. FORSIKRINGSORDNINGER/TAUSHETS OG OPPLYSNINGSPLIKT

Det vil bli tegnet ulykkesforsikring for barna i barnehagen.

Eier og tilsatte har taushets- og opplysningsplikt i h.t § 20, 21, 22 i Lov om barnehager.

9. MÅLTIDER

Barnet skal ha med niste til et måltid. De øvrige måltidene samt frukt holdes av barnehagen og er inkludert i prisen

10. BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG OG FORELDRERÅD

Jfr. Bestemmelsene i Lov om barnehager § 4. Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn med plass i barnehagen. Foreldrerådet velger 1 representant til samarbeidsutvalget for et barnehage år av gangen. Eier stiller som personalets representant.

11. ÅRSPLAN

Årsplanen for den pedagogiske driften av familiebarnehagen utarbeides for ett barnehageår av gangen og fastsettes av samarbeidsutvalget. Årsplanen skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager. Alle foreldre får utdelt årsplan.

12. VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene er fastsatt av eier i GF og gjelder til de revideres.

Kopi av de til enhver tid gjeldene vedtekter sendes kommunen samt til barnas foreldre/foresatte i forbindelse med opptak.

Vedtektene ble sist revidert 17.11.11